ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงื่อนไขการรับเบี้ยผู้สูงอายุ 2024

วิธีลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ที่มีขั้นตอน เงื่อนไขง่ายไม่ยุ่งยาก

ชาวสูงวัยต้องรู้! เงื่อนไขการลงทะเบียนรับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567อีกหนึ่งคุณภาพชีวิตหลังเกษียณของคนไทย แต่แล้วเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี้ ที่ใคร ๆ ก็พูดถึง จะได้เมื่อไหร่ ต้องลงทะเบียนตอนไหน ได้เงินกี่มากน้อยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้างเช็กเลย

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คืออะไร

สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือเงินผู้สูงอายุ หรือ เงินคนแก่ เป็นอีกสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้ กับบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน

หลักฐานประกอบการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

โดยผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยผู้สูงอายุนั้นต้องงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  โดยจะต้องเตรียมหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 • สำหรับกรณีประสงค์รับเบี้ยผู้สูงอายุผ่านธนาคารจะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ถ้าผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้สูงอายุแทนได้

คุณสมบัติผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ปี2567

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
  1. ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
  2. ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ แต่ไม่รวมถึงผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์

รวมคำถามเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่พบบ่อย ๆ

 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  สามารถลงทะเบียนที่ไหน

สำหรับหลายคนอาจยังมีข้องสงสัยว่าถ้ามีคุณสมบัติรับเบี้ยผู้สูงอายุตรงตามที่กำหนดแล้วจะสามารถลงทะเบียนได้ที่

 • กรุงเทพฯ : สำนักงานเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวัน-เวลาราชการ
  • ต่างจังหวัด : สำนักงานเทศบาล / สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวัน-เวลาราชการ
 • เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน และได้เท่าไหร่

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะออกทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุด และกำหนดการจ่ายในครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม ผู้สูงอายุจะได้รับเงินผู้สูงอายุตามวันที่ต่อไปนี้

 • เดือน มิ.ย.  : วันที่ 9 มิ.ย. 2567
 • เดือน ก.ค.  : วันที่ 10 ก.ค. 2567
 • เดือน ส.ค.  : วันที่ 10 ส.ค. 2567
 • เดือน ก.ย.  : วันที่ 8 ก.ย. 2567
 • เดือน ต.ค.  : วันที่ 10 ต.ค. 2567
 • เดือน พ.ย.  : วันที่ 10 พ.ย. 
 • เดือน ธ.ค.  : วันที่ 8 ธ.ค. 2567

โดยมีระดับการจ่ายเงินเดือนผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน  
 • อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน  
 • อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน  
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน
 • รับเบี้ยผู้สูงอายุได้ที่ไหน
 • รับเงินสดด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจมารับเงินสดแทน
 • รับโดยการโอนรับเบี้ยผู้สูงอายุเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สูงอายุ หรือ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ

และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่น่าสนใจ และสำหรับสำหรับใครที่กำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปี 2567 หรือลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุไม่ทันในปีที่ผ่านมา สามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่ ต.ค. 2565 – ก.ย. 2567 อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อมด้วยนะตามสถานที่แนะนำไว้ด้านบนเลยคะ

Scroll to Top