uob yolo

uob yolo

uob yolo เปิดให้ท่านสมัครง่ายๆ ตอนนี้อนุมัติรวดเร็วมาก
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต uob yolo มีอะไรบ้าง

วิธีในการเลือกบัตรเครดิตอย่างแรกคือ เลือกบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด เช่น ถ้าหากเราชอบดูภาพยนตร์ก็สามารถใช้บัตรเครดิต uob yolo ในการรับสิทธิเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF ผ่านบัตรเครดิต uob yolo platinum 1 ที่นั่งจะได้รับอีก 1 ที่นั่งฟรี, บางคนก็คนชอบใช้บัตรเครดิตยูโอบีเพื่อเป็นคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต uob yolo โดยทุกๆการใช้จ่ายผ่านบัตร uob yolo จะได้รับเครดิตเงินคืน 1% จะยกเว้นแต่การใช้จ่ายในสถานีบริการน้ำมัน/การซื้อประกันต่างๆ /กองทุนและกองทุนรวมต่างๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อทำการใช้จ่ายผ่านบัตร uob yolo platinum ที่รถไฟฟ้า MRT, 7-ELEVEN, ร้าน Boot, ร้าน watsons, ร้าน matsumotokiyoshi, Burger King, Shopee, Atome และ Grab แต่จะต้องมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีรวมกัน 5 ครั้งขึ้นไปซึ่งทุกครั้งที่ใช้จ่ายจะต้องใช้ยอดขั้นต่ำ 300 บาทต่อเซลล์สลิปต่อครั้งต่อรอบบัญชี นอกจากนี้ uob yolo บัตรเครดิตเงินคืนรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต uob yolo ไม่ถึง 5 ครั้งและใช้ยอดขั้นต่ำไม่ถึง 300 บาทต่อเซลล์สลิปต่อครั้งต่อรอบบัญชี

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต uob yolo จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

การสมัครบัตรเครดิต uob yolo จะมีเงื่อนไขในการสมัครบัตรเครดิต uob ไม่ยุ่งยากโดยผู้ที่มีสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต uob yolo platinum จะต้องมีอายุ 20-60 ปี บัตรเสริมจะต้องมีอายุ 15-80 ปี มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนแต่กรณีที่ผู้สมัครบัตร uob เป็นชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน พนักงานประจำที่ต้องการสมัครบัตรเครดิต uob yolo ต้องมีอายุงานมากกว่า 4 เดือนซึ่งจะต้องผ่านการทดลองงานจากบริษัทก่อน ส่วนผู้สมัครบัตรเครดิต uob ที่เปลี่ยนที่ทำงานสามารถนับอายุงานต่อเนื่องกันได้เลยถ้าเป็นสายธุรกิจเดียวกัน สำหรับเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมาแล้วมากกว่า 3 ปีจึงสามารถสมัครบัตรเครดิต uob yolo ได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต uob yolo มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สมัครบัตรเครดิต uob yolo สามารถทำการสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือจะทำการสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ที่มีความสะดวก ทราบผลในการอนุมัติวงเงินเร็วแต่การสมัครบัตรเครดิต uob yolo จะต้องใช้เอกสารในการสมัครบัตรเครดิตยูโอบีด้วยซึ่งผู้ที่มีรายได้ประจำจะต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ, สลิปเงินเดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาทะเบียนบ้าน ส่วนเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวจะต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้าจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน, สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนและสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อล่าสุด พร้อมให้ท่านเบิกถอนวงเงินได้ตลอดเวลา
รายได้
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
สมัครบัตรอิออนออนไลน์ได้แล้วตอนนี้ที่อิออนทุกสาขาทั่วไทย
รายได้
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่เกิน 16% ต่อปี
วงเงิน
ไม่กำหนด
ระยะผ่อน
ไม่กำหนด
Scroll to Top